روابط عمومی‌ها حسگرهای اجتماعی هستند/ دشواری‌های فعالیت ارتباطی در حوزه اقتصاد

روابط عمومی‌ها حسگرهای اجتماعی هستند/ دشواری‌های فعالیت ارتباطی در حوزه اقتصاد

سدید بازوی توانمند صنعت کشور

سدید بازوی توانمند صنعت کشور

رویداد تریبون کامز «آوای درنا» برگزار شد

رویداد تریبون کامز «آوای درنا» برگزار شد

اتاق باید شفاف باشد تا بتواند مطالبه‌گر و اثرگذار باشد

اتاق باید شفاف باشد تا بتواند مطالبه گر و اثرگذار باشد

طرح نو بیمه تعاون در حوزه بیمه بدنه در سال ۱۴۰۲ رونمایی می‌شود

طرح نو بیمه تعاون در حوزه بیمه بدنه در سال ۱۴۰۲ رونمایی می‌شود

سامانه «وکالتی کردن غیرحضوری حساب» از سوی بانک کشاورزی راه‌اندازی شد

سامانه «وکالتی کردن غیرحضوری حساب» از سوی بانک کشاورزی راه‌اندازی شد

وفاداری به مشتریان و ایجاد نئوبانک دو استراتژی مهم “آوا”

وفاداری به مشتریان و ایجاد نئوبانک دو استراتژی مهم آوا

اینترنت اشیا پزشکی راهکاری برای چالش‌های بهداشت و درمان

اینترنت اشیا پزشکی راهکاری برای چالش‌های بهداشت و درمان

ارائه خدماتی نو در آخرین نسخه همراه‌‌بانک کشاورزی

ارائه خدماتی نو در آخرین نسخه همراه‌‌بانک کشاورزی

فراز خدمتی جدید به مشتریان بانک ایران زمین

فراز خدمتی جدید از بانک ایران زمین با شعار “مهاجرت از خدمات مبتنی بر تراکنش به خدمات مبتنی بر تجربه مشتری”