روابط‌عمومی؛ حرکت در مدار هوشمندی و سلامت

“روابط‌عمومی هوشمند، انسان سالم و جامعه سالم” از سوی ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی به عنوان شعار محوری این هفته در سال ۱۳۹۹ انتخاب و مطرح شده است. در نگاه نخست…

نقش روابط‌عمومی در سامانه تصمیم‌گیری سازمان

نقش روابط‌عمومی در سامانه تصمیم‌گیری سازمان مهدی آرکونتن

انتظارات و مسئولیت اجتماعی روابط‌عمومی‌ها

انتظارات و مسئولیت اجتماعی روابط‌عمومی‌ها حکیمیان

روابط‌عمومی بخش مهمی از زنجیره ارزش بانک است

روابط‌عمومی بخش مهمی از زنجیره ارزش بانک است